Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập trang web tại Phauthuatnangnguc.vn , bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. 

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

Bản quyền. Bản quyền trong Tác phẩm sẽ thuộc về Tác giả hoặc bên mà Tác giả trích dẫn là chủ bản quyền. Tác giả sẽ tự chịu trách nhiệm nộp bản quyền và bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác với cơ quan chính phủ thích hợp. 

Tác giả có trách nhiệm đặt một thông báo bản quyền trên trang bản quyền hoặc một số vị trí nổi bật khác trong Tác phẩm.&nbsp

Scroll to Top